������ �������
������ �������

������������ ������� ��������������


 

�� ������ ������� �� ������ ������ ������ � ������
� ����������� �� ��������� �������������.

������ ������, ���� �������, XIV �����.

����� �����������
(������-�����, ���������)

����� ���������� ������������ ����������� ����� � ������!
������� ������� ������� ����� �� ����� ������: ������� ���������� ������� ������� ��� ����������� � ����������� ����� �������, ������� �������� ����� ������, ����� �������� � �������� ����� � ������ � ������������� ��������. ������������� ����� � ����������� � ������ �������� ������� �������� ���� ��������. ������ �������-�������������� ������ ������� ���� ��� ������ ��������� ������ � ������ ����������� ���������� � �����, ��������� �� ������ ��������� ������� �� �������, �� � ����� �������, ������������ � ������ � ����.
�������� ���������� ���� ������ ��������, ������������ ��� � ����������� ������ � ��������� ���� �� ������� �����, � ���� ��� ���������� � 16 ����� 2014 ����, �������� ������� ������ � 70-������ ������� � ������ �������� �� ������������ ����� �� ���������� ����������� � 1944 ����!
�� ���� ���� ��������, ����� ������� ������� �������������� ���, ����������� ������� ��� ������� ��������������� �����; � ����� ���������� � ������������� �������� ������ � ������ ��� �������; � ���� �������� �������������� ������ � �������; ��� � ����� ������� ���� ������������ �.�. �������� ���������? � �� ���� � � ������ ������ � ��������� ������ ����������� ������ �� ��������� ����� ������������.


 

����� ������������� ��������

����� ������ ������� ����������� ���������� �������� ����������� �����������, ������������ ������ ������ ������ ������ ���� ��������� ����������� ������ ���������� �� ������ � 1242 ����. ��� ��������, � �������������� � ���������� ������ ��������. ������, ���� ��� � ���� ������ ��������� ������ ���������� ����������� �������� ������, ��� ������ �� ������, ��� ��� ���� ������ ������ ����� ������������� ��������. ���� ���� ����� ���������� ��� ����� �� ��������� ����������� ������ ����������� (����������), ������� ����� ���� �� 38 ��� �� ����� ����������� ������ �������� ���������� ����� ������ ������������ ����������.
� 1204 ���� �.�. �������� ���������� ����� ��������� � ��������� ������� ������������� ���� ���������������. � ���� ������ ������������ ���� ����� ����� �����������. ����� �� ��������������� ���� �������� (� ����������) ��������� ���������� �������� ����, � ��� ����� ����� ��� ����� ���������. ��� ����� �� �������� �� ����: ������ ��� ����������� �������� ������ ������ ������������ (� ������ ������� ������������, ���� � �� ������ ������������) ����������, ������ ����� ����� ����� ������� ������������ ���������� ������������ � �����������. ��������, ��� ����� ����������� ����� ����� ���� ��������� ���������� ���� � ������ �����-�� ����� �������� ������������������� ����� ����������.
������, ���� �� ��������� ��������� � ������ ��� ����� ������������ �������� ����� �������������� ������ � ���������� � �������� ��������� � 1240-1242 �����, ��������� � ��������� ����������, �� �� ��������� �� ����� ����������� ��� ���� ����� ���������� ������� ������.
���� �� ���������������� ����������� ������������, ������� ���, ������� ������ ���� ����������� ������������ ��������� � �������� XI ����. ������ �� �� �������, ��� �� ����� ��������� ���������, ���� � �������� ��� ���� �� ����� ������ �� ����������� � 1054 ����.
��������� ���������� ������� (� �������� ����������) ������� ������ ������� ������ ��������� ������������������ �������� �� ��� � ��������� ���� ������, � 800-��� ����, �.�. � ������� �������������� ����� ������� ���������� ����� ����� �������� ������ �������� ���������, � ����� � �������� �����������. ��� ��� ������ ������������� ������� ������� � ��������� ������� �������� � ��� ������� � ����������� � ������������ ���������, �� ��� ��� ���������� �������.

������� ��������

�.�. ����������� � ����� �������� � ������� �����������, � ������ ������� �����������, ���� ������� ��� ������ � ���� �� �������. �� ��� ���������� �������������� ������� �������� �����������: ��� ����� ��� �� � �����, � � ���, ��� ������ �����. ��� ��� ��������, ����������� � ���� �������, ���������� � XVI ����, ����������, ��� ��� ������� �������� � �������� ���� ������� � VIII ����: ������ ������ ����� ����� ��� �� ����� �� ���� (�� ���������� � ���������� ����)... ��� � ��� �������. ������� ���������� ������������ ���������� � ������� ����������� ����� �������� ������������� ��������: ��� ������ ����� ������.

������, �� ������� ���������� ������������ �������� ������, �� ����� ��� ��������������� �������:
�� �������������� ����� �������� ����������� � 800 ����, �� ���������� ������� � 1054-�;
�� ������� � 1054 ���� � �� ��������� �� ������ � 1242-�.

���� ����������� ����� ������������ ������� � ������������ �������� �� ����� ���������� ������� ���������������� ������� ��� ����� � �������� ��������� ������-�� ������������� ��������������� � ������������ ���������� ��������� ����� ���������� ��������� ����������� � ������������, �� ������ ��������������� ������ ������������ �������� ������ ��� �������� ������������ ����������� ������������� ����������������� � ��������������� ��������� ������.

�� �������. ������������� �����. ����� ������� ����������� ���������� ������� �. ���������, ����������� ���������� ������� �. ��������, ���������� �. �������� (����������� � �� ��������)

��� ���� ������ �������� �� ����, ��� ������ ������������ ���������� ����������� �������� �� ��������� ������� �������� � ������������ ������ ����, ��������� ��������� ������ 1054 ����, �������� �� ����������� ������������� ����� ������� ���. ��������� ������� ��������� ������ �� ����� ������� ������������ ������� � ����. ��������� ������������ ������������� � ������� ������ ������� (�������-������������ �������������), � ����� ���� ������� � ������������� �������� ��������� ���������, ��������� �������������, ��� ������ �������� ������ � ���������� �������� � 1054 ���� ��� � ������������ ���� ������ �������������� ����������� ��������� ������ ����������� ����� ��������: ���� ������������������� ������� ����� �������� �, ���������� �����, � ����� ������ ������, �������� ���� ������������, ��, �������������, � ������ ������������������� ����������� ���� ������ ������������. ���������� �����, ������ ���� ���������� ���������� ����� �����������. ��� ����� ������ � �������� ����� �� ��������� �������� � ������ ����, ��� �����, ��� ������������ ������ ����� � ���� �� ����������.
��� ��������� �������� � ������ ���� ������������� ��������� ���� �� ��������� ������ � �������, � �������� ������������� ��������, �� ����� ��� ���� ���������� �������� � ��������� ��� �� ���������� �������. ��-��������, ��� ���� ������������ �������� ����� � ������ ���� � 1015 ����, � ��� ������� ������� ���������. ������, � ��������� 2015 ���� ����������� ����������� ���� ����������. ���� ������������� ������ ������� �����, ���� ����� �������, ��� ���� �� ���� ��������� ����� ��������� � �� ���� ������ ������ ������� ������, � ����������� �������, � ������� ��������� ������������ ��������. ����� ������������, ��� � ������� ������ ������� ��� ���-�� �������� � �����������. ��������, � ������������� ����-������������ ������� ��������� ������� ����� ��������� ������ �� ������������ �� ����� �� ������������, ��� �������� �� ����������� ������ ����, ��� ����� �����. ��� ������ �������� ����� ����������, ��� ���������� �� ����������� ���� ������ �� ����� � ������������� ����� �����. ���� ������ ��������� ����������� �����-������� (��������� ����� ������� ������), ��� ������, ��� �� � ����� ����� �� ���� �� �������� ������ �����. ���, ��� �������, ���������� ����������� ��������, ������� ����������� �������� ������������.

��������� �������

������, ��� ������ ��� ���� �����, ��� ������� �� ������ ��������������, �� ����� � ��������������� ��������� ��� ��������� �� ����������� ���������������� ������������ ������������ �������� ������, � ����� � ����� ������, ������� �������. ����� ��� ������������ �������������� ������������ ����� ������������� ������������ �������, � ������� ��� ����� ���������������, ������ ������������������. � ���������� ����� � ������� ����������� �Drang nach Osten�, �.�. ����� (��� �����������) �� ������ ���������� ������� �������, ���� � ���������. ������� ���� ������ ������ �����������, ��� ������������ ����� ������� ������ ������, ��� �� ��������� � ������ � ����������� ���������, ��� ������� � ������������ ���� ������������ ����� � ��������� ������������.


 

�DRANG NACH OSTEN�

����� ������� ������� ������ ����������� ������������� ������� ��������� �� ����� � ����������� ���� ��� ����� ������� 1054 ���� ���������� ������ �������� � ������� �������� �� ��� ������. ���� �������� ���������� ������������ �������� ������������ ��������� �� ��� ������: ������, �������� � �������, � �� ����� ������ ������������� � �������������. � 1071 ���� ������������ ����� ����, ���� ���� ���������� �� ������������ ����� ���� ���������� �������� ���� ������� ������� ��������, ��� ����������� ����������. � 1082 ���� �������� ������� �������� ���������� � ������������ ����� ��������� (����������� ������� � �������), �� �������� ���������� ��������� ������� ������ ��� ������� � �������� � � ���������������. � ��� ��� ��������� ����������� �� �������� ���������� ���� ����� �� ����������� ��������� ���������������� ��������, �� ������� ������� �������� �������� �����. ��� ���� ������ ���������� �������� ������������� ��������� �������� ������, ������ ������������� ����� ���������������� ���� �����, ������� ���������, ������� � ����. ������ � ��������������� �������� � ����� ������, ��� ���� �Drang nach Osten� (������������ �� ������) ������������� ����� � ���������� ������ � ������� ������ ���
������������ ����� ��, � XI ����, ������������� �������������� � �������� ����� �������. ���� �������� VII ������������ (1073-1085) �������������: ��������� ��������� ���� ������������ ������������ ����������, ������� �� �������� ������������� ��������� ������. � 1096 ���� ���������� ������ ���������� ����� ������� ������. � 1100 ���� ��������������� ���������� ����������� ���������� ���������� � ����� � ���������, ��������� ������� ����� ��� ���� � ���� ����������� ������������. ����� �������� �������� ���������� �����, ������ ����, ����� ����������� � ������ �����, ����� ������������ � ������� ��������������� � ���� ������ ����������� ��� � ���� ����, � ���� ��������� ������� 1204 ����. ����� �������������� ������������ ����� ������ � �������������� ����������� ��� ������ � �������, �������������� ������������� � ��������������� ���� ����������� ��� ���������� ���������� �������� � ������ ������������ ����������� ���������. ������������ ���� ������������� �������� � ���� ������������ ����������, �� ���� ����� �������������� ���� ���������� � ���������������.

����� ��������������� �������� ������� II

������ � ������� ���� �������� �����, �� ������� � ������������ � 1054 ���� � �� ��������������� ������� ��������������� � 1204 ����, ������� ���������� ������� ��� ����������� ������� �������� �������, ����������� � �������� �� ����������� ������� (�� ���� ��������� � ���������, ������� � ������� ����������� ����) � ��������� (���� � �����-�����������), � ��������� ���������� ������ � �������� �������, ��� ��������� ��������� � �������������� ����. ������ ������ �������� ��������� ������������� � �������������� ��������� � ����� � ��������� ��� ����� ������� �������� �����������, �� ��� ��� ������������� � ���������� ����� ������� � ������������� �����.

����������� �����. ��������

� ���������� � ������ �����, � ���������� ������� ����������� ������, �������������� ����������� �������� ����������� � 1118 ���� ����� ��������� ������-����������� ����� ���������� (�����������). �� ���� ��� ����������, ��� ������������ �� ����� ������������ �������������� �����, ��� ������ ���������� ����� ���� ������ ����� �������� ��� ��� � ������ ����� ������� ������ � ������ ��������������� ����� ���� ��������. ����� ��� ���� ���� ����� ������������ ����� �������, � ��� ����� �������������� �� ������� ������ �������, �� ��������� ��������� � �����, �� �� ��� ��� ����� ���������� ��� �������������, ������ ��� ����� ������ �������, � ������, ���������, ����������, �������, ���������� � ���������, � ����� ������ � �������������� ��������. ���� ����� ���������� ������ ������� ������� �� ���������� �������� ������.

����������� �����

����� 38 ��� ����� ������������ ��������������� ���������� �������������� ����������� ������� ����� � ������������ ����, ��������� ����� ������������� ���������� �����, �������� ���� ��������� ������� ���� �������� ��������, ��������� � ������� �������� ������������ ���� ������. ������ ������� ����� ��������� ������� �������� �����, � 1242 ����, �� ������� �������, ��� ������� ���� �� ������. (����� � ����������� ������� ����� � ������ ����� � ������ XVII ���� � ���������� 1917 ����). � ��� ��� ������������ ��� �������� � ������ ����� ����� ���������������� �������������: �������� ������ �� ������ � ������ �� �����.


 

���������� ������������� ��������

���� ������ ���� ���� ������� ������������ �������������� � ��������������� ����� ������ ������ ������������ ����������, � ������� ������ ���� �����, ������� ������� ���������������� �� ������������ �������, �� ��� ������ ������ ��� ������� ������� ������� ������ ������. ������� ������� ��������� �. ������� ������� � ��� ����� �������� �� ���� ��������� ������������� ������������ ����������, �� ����� �������� �����, � ������� ���� ����� �������, ��� ��� �������� ������ ������ ������ �������� ���� ���������� �������� ����� ����� ������������ ����.
����� �������� ����� ��� ������� ����������� ����� ���������� ����� ��������������� �����:
1201 � ��������� ������ ���������� �� �������� �������� ������;
1240 � ��������� ������� ������ ����� �������� � ��������� ������ �� ����;
1242 � ������� ������� � �����������, ����������� � ������;
1299 � ����������� ����������� ������� ����������� ������� ������ �� ������������� ����� �� ��������;
1380 � ����� �� ��������� ���� � ��������� ����� � ���������;
1410 � ����� ������� � ������� � ���������� ������� ��� �����������;
1458 � ����� ������ ������������� ���� ������ � ������-��������� ������������ � 1386 ����, ��������� ������ ��������������� ������������ � �������������� �������� � ���������� ��������� ����� �����������. ���� ������� ��� ������, � ������� �� 11 �������� 1458 ����, �������� � ��� ��������� ����������, ������ � ������ ��������� ������ ��������, ��� ��� �������� � ��� ����������� ���������� �� ������������ ������ ����� (������������� ����������� ����) � ���������� �������. ������ ����������� � ��� �������������� ���� �������� ���������, �������� � ����� � ������� � ������. � ��� ����� ���� �����������, ������� ����������� ������ ������, � ����������� ���� ��� ������.
1504 � ��������� � ������ ����� �������������, ����������������� � ������ � ������.
1582 � ������� ��������, ���������� ������������ ����� � ���� ������ ��������, ����������� ������� � ���� ������� ���� �������� �������� VIII �������� ������������� ����������� ����, ���� ������������������ ����������, �������� ���� ����������� ����������� �������� �� ���� ����� ������, ������� ���� ��� �������� ��������� �������.
1604 � �������-���������� ��������� �� ������, ����� ����� 400 ��� ����� ��������� �� ���������������.
1667 � ����� ��������� ����� � �������, ������ ������� �������� ��������� �������� � ������ ������������ ������� � �������, ��� ����������� ����� ������������ ������� ��������, ����������� � XIV ��������, ��������� ��������� ����������.
1700 � ������ ������� �������� �����.
1801 � �������� ���������� ����� �������, ��� ��������� ������� �������� �������������� ��� � ��������� ���������� ��������.
1805 � ������ ���� � ����������, ������������ �������� ������ � ���������� ����������� ���������.
1812 � ������� ��������� ������������ ������ �� ������.
1825 � ������ ������� �������� ��������� � ������, � ����� � �����������, ���� ��������������� ��������� � �� ������ ������������ �����������.
1849 � ����������� ��������� � ������� ������� ������, ���� �������, ������� �������������� �������� ���� ������-��������� ����, ����� ����� ������ ������� ������������ ���������� ������ ������.
1854 � �������� �����, � ���������� ��������� � ���� ����� �������� ������ � �������� � �������.

��������� �����������

1882 � �������, ������ ���� ���� XIII, ������������ ���������� � ������� �� ������ ���������� ���������� ����������� � ���������� �� �������� �������� � ������� � �������, ��� ���������� ������ ��� ������������������ ����������, �� ������� ������������������ ��������� ������������ ��������, ������� � XIII ����.
1904-1905 � ����� � ������� � ������ ������� ��������������� ������� ���������� � ������. ��������� ����� ��� ����������� ��������� ���������� ����� ������� ������������� � ������.
1911 � �������� ����������, ������� (�����) �������� �������� � ��������� �������� �� �������, �� ��������� � ���� ��������� �������� ���������������� ������ �� ����������.
1915 � �������� ������� ����������� � ������� ������ ��������� �������, �������� �� ������� ��������� (�������� � ���������), � ������������� ����������� ���������� ������� �� ������, ��� ������ � �������� ����������. ��� � ����� 1914 ����, ����������� ������������ ������������ ��������, ��� ������� �� ������������ � ��������� � ��������������� �������������, �������, ��� ����� �� ������� ������� ����� �������� � ������ ������� ����� ���� ����������� ������ �� �������� ����������� �����������, �� ����� ����� ��������. ��� ����� ����� ��� ���������� ���� ���� ��������������� ������ ������� ������ � ���� ������: �������� �������� � ������������ ������������������ � ������� ����� ������������ � ���������� ���������. �����������, ��� �������� ������� �����-���������� ���� ���� ��� ����� �������� � �����������. (������ ������� ������ �� �������� ����� ��������� ������� ���� � 1914-1918 ������. Deutsche Kriegsziele 1914-1918. Ullstein Buecher. 1964. Frankfurt/M). ����� �������, ����� ������� ������� ����� ��������� �������� ������� �������� ����� �������� ����������� ������ � � ����������� �� ������. ��� ������� ���� ���� ������������� ��� ������: �� ����� ����� �������� ������, ������������� �������� �� 4-5 �����: ����������� ������, �������, ���-��������� ����������, ���������� � �������. (������� ����������. ��� ������. ����, 1948. ���. 358).
1917 � ������ ������� ��������� � ������, � ���������� �������� ��������� ������ � � �������, ��� ������� ���������� ����������. ��������� ������� ��������� ���������� � ���������� ����� ������� �������. ���� �������� ����� ��������, � ���������� �������� �������������� ���, � ��� ����� � �� ���������.
1917 � �������� �������� � ������ ������� ��������, � ������� � ��� ��� � ������� ��������, ��� ����������� ������ �������� ��������� � ������.
1917 � �������������� ���������, �� ������ ���� ����� �������� ����������, � ������ ���� ��������, �������� �� ������� ��������� ��� ���������� �������� ������������.
1918 � �������������� ������ �����������, ������� �� � ������������ �������. �������� �������� ���������������� ������ �� ���������� � ����� ������������� ���������� ������, ��� ���������� ���� ��� ������� �����������, � ������ ������� ������� �������������� ���.
1939 � 15 ����� ������������� ��������, �������, ���� � ������� ���������� ������ ������ ������������� ������������� ���� � ������������� �������. ��� ����������� �������� ������������� � ��������� �������� ����������, �������� ����� 1940 � 1943 ������: � ������ ������� ������ 53-�� �������� �������� ���� ��� ��������� � �������������� ����, � ��� � �������� ������� �����, �� ��� �� ��������, ��������� � ������������� �������.
1941 � ��������� ���������� ��������.
1942 � ��������������� ��������� �������� ��������� �������, ������� ���� ����� VI, ������� �������������� ���������� �������� � ������������� ���������� �������� �� ������.
1954 � ���������������� ����� ������ ������ ������ ������� ���� ����������� ��������� ���������������� ����������.
1961 � ������� ��������������� ���� ���������� (�������) ��������� ����� � �����������. ���� ���� �������� �������� �������� ���������: ����� ������������������ �������� ���� � ������, ���� ������ ������ ������������ ������ �������.
1981 � ��� � ������� �������� � ������������ ������. (������ ������� ������ � ������� ������������, ����� Carl Bernstein � Marco Politi, ������ ���������� ����� His Holiness). ������� ������� ������������ �������� ��� � ������� ����������� ��������. ���, ��-��������, ������� ������������ �������� �������� �� �������� � �� �������.
1985 � �������� ���, � ����� ��������� 494 �� 18 �������, ��������������� ���������� ����, ������� �������� ����� ���������, �� ���������� ��������, ����� ��������. ������, �������� ��������� ����������� ��������, ������ �������� ��� � ���� � �� � �������� ����� ���������������, �� � �������, ��� ������ � ������� ���� ����� ����� ������. � �������� ��������� ���������������: ������� �� ��� ����� ������� �� ������ � �� ������. ���������, ���, �������� ��������� ������������ ������, ��� �������� ������ �� ����� ��������� � �����, �� ������ �������� ����, ���������� ������� ����� �� ������� ����, ���������� �������� ������ ���� �� ����� � �����.

������-�����, ���� 2014 ����.