������ �������
������ �������

������� ������� ������


 

���� ���������

�������� ����� ���-������� �����: ������ �� ������, 7 �������� 1812 ����, 1822 �.
25 ���� 1812 ���� ��������� ��������� I ����� �������� � ������ ����� � ����������. � ���� �������, ����� ��� ���������� ���������� ��������� ������� ���������, �������� ����� ��������� ��� �������������� �� ��������� ������ ����� �����, ���������� ����������� ������� ������ �� ����� �����. ����� ����������� ����� ��������� ���������� 675 000 �������, �� ��� 225 000 ������� � ������ (� ��������� ������ ������ �����, �� � �������������� ������ �� �����, ���������� �� ��������). ����������� �� ����� ������� ����� ���������� ����� 230 000 �������. ��� ���� �� ����� ��������� ����� �������� � ������ ���������� �����, ���������� ���������� ��������� ���������, � ������� �������������, � �� ����� ��� ��� �����������, ������ ��� ������ �������� �� ����� ���������, �� ���� ����� � ����� �������������� ��������. ����� ����, � ������ �������������� ���� ���� ����� ������ ����������� ��������� �������������� ������� � ������ ����� ����� ���� ������������ �������� ���������������. �������, ���� ���� ����� ��������� ���� �����, �� �� ������� (��� ��������� � ���� � ��������� � �� ���� ��� ������) ��� 71 ������� �������, ����� ��� � ������, ������� ����� ���������� � ������, � ���� 36 ���������. � ��� ���� ������!

��������� ������������ ������� ������� ������� ����� ����� 30 ���� 1812 ����

��������� �������������� ����� ����� ����� ��������� �������������� ����� ����� �����

����, ������ ��� �������: ����� ���� ������ ����� ������, ���������� � ����������� ����������� ����, ��� ����������������� ������ ��������� �����, ������� � ���� �� � ��� ���� ������ ����� ��� � � ��� ������ ��� �������� ��� ���� ���������� � ��� ������� ������� ����� ������� ��� �����. ���� ��������?
���������, ����������� ����� ���������, ����� ������, ����� ������, ����� �������������� �������������� ���� XIX ����. ������, ��������� � ������� ��������, ����� � ���������� �� �������, �� ��������� �������������� ���������� �����������. ���� �� �� ����� ������� � ���������� ���������, ��������� � �������, �� ����� ������� � ���� ��� ������������, ��� � ��� �������� � �������������.
 

���� �������
����� ����� ������ ������ ��� ����� � �������-��������� ���� ������ ������, ������� ������� � ������, ����� ������������� ����� 1812 �������� ������ ������ ������� ��� ����� (���. Karl Ludwig August Friedrich von Phull) � �������� �������, ����� �������� �� ������� ������. ����� ����������� ����� ������������� ����� 1812 ����.
����� ������� 25 ������� 1757 ���� � ������������, ���� 13.04.1826 ���� � ���������. ���������� �� ���������� ���� �������� ������. �� ��������� ����� � ������������ �������� �������� �� ������ � ����� (11 ������� 1774 �. � ��������������� ����������� �������� ���� ���������, � 1779 ���� ������� � ��� �� ����� � �������� �����, � � 1781 ���� ��� �������� � ����������� ����). � 1806 ���� ��� ��������� �������� �������������� � ���������� � �������������� �����, ��� �������� ������������� ����������� �� ���������� I, ������������� ��� ������� �� ������� ������. 27 ������� 1806 ���� ����� ��� ������ � ���� �������-������ � ������� ����������� ����. � 1809 ���� ��������� � �������-����������. ������� ���������� �������� �������� ���������, ����� ������� ������� ���������� ���������� I, ����������� ��� ��������� � 1812 ���� ���� ������� ��������.
����� ���� ����� ������ � �������������� ��������� ����� 1812 ����, ��������� I ������� ����� � �������-����������. ����� ������ ������ ��� ��������� ������� ������� ��������� 1-� �������. � 1814 ���� ������� ���� ���������� ������ ��� ����������� ����� � �����, ��� ��������� �� 25 ������ 1821 ����, ����� ����� � ��������.
������� ���� ���������, ������� ��� ��� ���������������� �����������, � 1812 ���� ����� � ���: ��� ��� ����� ����� � ������������ ���������, �� �� ���� ������� ������������ ������. �� ����� ��� �� ��������� ��������� ���������� �����, ��� ���������� ������ �� ���� � ���� ������������ �������. ���� ������ � ������� ������ ���� ��� �������� �������� � �������.
����� ���������� �� ������ ������� ������. ��������� ������ �.�. ������� � ������ ������ � ��� ��� ������ ��������-���������� ������. ������������ ��� ������� ��������� ������� �������� �.�. ����� ��������� �� ������������� ����� ������: ��� �����, ��� ������ ������� ���������� � �����, � ������ ���� � Phull)�.

 

������������� �������� ��������� ������ (����� ������� ��� ��� �������� �������, ��� ������� ����� ������ ���������� ���������, ���� �� ������� ������� ���������� XIX ����), ���� ����� � ���������� ����������� �����������, ����������, ������������� �����������. ������ �� �������. ����� �� �������. ��������� ��������� ��������� ���������. �������������� �������. �������� ��� ��������� � ����������. ��������� ������� ����� ����� � ����� � ������ ���������� �������.
������ ���������, ������� � ������. � ����������� ����� ������. ��, ��� �� �����, ������ ����� ������� � ������ ������ �����������, ������� ������� ��������� � ������, � ��� ����� ����������, ��� ���� �� ���� ���������, � � ����� ���������. ������� � ������� ������� � ���, ������� � ������� ������ �������� ������! � ������� ����� ����� ��������� ���������, ��������� � ���������, ��� ������� ��������, � ������������ �������������, �������� ������� ������ �������.
����������� ���� �� ������� ���� ������ �����, � ������� ������ ��������������� ������� ���� ��� � �����������, ��� �������� ������-�� �������� ������� �� ������, � ������������� ��� ��������, �������������� ������������� ���������� ���������� I, ����� �������� �� ���������� ����� ��������������� �����������. ��� �� �����, �� ������� � ������ �������� ������� ������������������ �������-��-�����, ��������� ������������ ��������� (������� ���������? �� � ��� � ����, ��� �� � ��� ���� ������! ��� �����, � ��� �������� ���������� �������, � �� ��� �������! �����, �� ���������!�) �������� ����������� �����. � �������� �������� �� ������. ������� ������ �������, ����� ������������ ��� ������� ������������� ������ � ������������� � ����� ��� ����������� ���� ����������� �����, ��������� ����� ������ ��� ������������ �������� ���� ���������� ���������.
 

�������� ����� ���-������� �����: ������ �� ������, 7 �������� 1812 ����, 1822 �.
�������� ����� ���-������� �����: ������ �� ������, 7 �������� 1812 ����, 1822 �.
 

����� ������, ��� ������� ��� ��������, �� ��� �� ����� �� ��������� ��������. � ������� ����������� ����� ����� ���� ��� ��������, �������� ������ �� ������ � ������������� ������ � ��� ������������� �����������. ����� ���� ����������� ����, ����� ������������� � �������������� ������ ������� ���������� ����������� ������������ ��� ���������� ����������� ����������� ����� (� �������, � �����, � ��������� ��������), ����� ��, ��� �����, � �� ��, ���� ����. �� ������ ��������� ��������� ����� � ����� �� ��������� �������������� ���������� ������ � ���������� ����������� ����������� �������� � �������, �������� �������� � ������ 14 �������� 1812 ����. � ������ ���������� ������������ ������, � ����� �������� �������, ����������, ����������, �����, ���������, �������� � �������, ��������� ������ ����:

1. ����� ����. ����� � ������ ������� � �������.
2. � ���� ������ ��� ������� �����. ���� ������ �����, �����������, � ������ ����������� ���������� � ����������� ����������.
3. ��������� ������� ����� ��������� � �������, �� 1100 � ������ ����������.
4. �� ������������� ������� ������������ ������ ������� ������ �������, ������� � ��� �� ������� ������� ����� ���� �� ������ �������.

���������-���������� ��������� ������ ��������� �������� �������� ����� ��������� �� ������ ������������ ����� ��� ��� ������� ���������� ���������� ����� � ����� ������ ����������. �������� �����, ������� �� ��������� �����, ����� ������� ������ ������� ��� ��� ����� �������, � ������� ������, ��� ��� ����������, ��� ��, �� �������� �� ����� �����, ��� ��������� �������� �����. ������ ��� ������� � ������� ������ ���������� � ��������� ������: ������ �� ������ ������, �� ����, ��� ���� � ����������: ��� �����������, ����������, ��������, �������������, �������� ��������, � ����� ������. ��������� ������. ����� �����������. ����� �����������. �� ��� ������ ������������ ����� ������� ������� ���� ������, � ������� �� ����� 15 ��� ���� ����������� ������ �� ����� �������.
��� ������� ������, ��� � ���� ������ � ���������� ����� ��������� � ���� ������ ��������� ������ ����� � ����� ������� ����� � ������ ����� ���������� ��� ������������ � ����� ������!�. ������ ���� ������ �� ���. �� ����� ���� ��� ��������� ����������� ��� ����� �� �������� ��� ������; �������, ����� �� ������� ������ �������������� ������ ���������� I � �������� ����� �� �����.
�� ��� �� ����� ������������� ������ ��� ���������� ����: ���������� ������� ��� ���������, �� ��������� � �������������, ����������� �� ��������� ���������� ������, ������� ��� �� �������� �� ����� � ���������, ������ �� �������, ������ �� ������ ������ � 1600 ����������� ����������, ��������������� 14 ������� ������� ����� �����, � ��� ��, ��� ������� ����� �������� ��������� �������� ������. ������������� �����, �������������� ����� ������������, ��������������� �������������� ��������, �����������.
 

������� ����������� �������� �����: ����� �� ������������� ������ �� ������ ����� �������� (��������) ������� �� 60 ���. �������, � ����������� ���� ����������� ����, �������, ������������ � ���������� ������� �������� �����
�� 1812 ���� (1874): ����� �������� ���������� ����������� (1840-1894) � ������� �������� � �������, ������ �������� ��������, �������������� ���� ������������� �������� ��������� (� 1893), ���� �� ����������� ������������ �������������.
 

����� ������ � ������ 1812-1814 ����������� ����������� �������, 1811 �.�� ������ ������������� ����� 1812 ���� �� �� ������ �������� �� ����� �������� ����� ������ � ������������ ��������; �� ������������ � ������������ ���� �� ���������� � ����� ������� 40 � ������ ���, ������ �� �������� ����� (��� ��������� � ���� ����� ������ � 1945-� �������������� 46 ���). ��������� ���������, ���������, �������� ����������� � ������������ �����, � ������ ���� ������, ������, ������� � ��������� ������������� �������, �� ������� �� ����������� ���� � ����� ������ �������� ������ ��� ����������� ������ �����������. ���� ��������������� ��������� �������� � ��������� ������� ������� ��������; ������� �������, �������, ����������� � ������ ���� ���� ������ �����; ������� ����� �� ����������� ���������� ������ ������ �������������� ����; � ���� ������� �����, ������������� ������ ������ �������, �������� ������ ����� ��������, ������� ����� ������ � ��� � ������ ����� � ������� ������������ �����������.
������������� ����� 1812 ���� ����� � ��������� ������ ������������� ��������, ������������� ����� 1812 ���� ������ ��� ��� �������� �������� ������� �����, ��� ������� �����, ������� �� �����, ����� � ������ � ����� �������.

��� ��, ��� �� �������������� ��� ������ ��������, ��� ��, ��� ������ ��� �������, ��� ��, ��� ��������� � ���������� ��� ��� ������ ����������� ������������ ����, ��� ��, ��� ���������� ���� ����� ������� ����, � �������� �����, � 1812 ����!

��������� �� ����� �������� ��������� � ���������, ���������� ������� ������ ���������� �� ������ ����� �������� �� ������, � ����� �������, � ������ ������.
��������� ����� �������� ��������, ����������, ����� �� �������� � �����, � ������������ ����������� ������ ������ � �������.
��������� ����� �������� ����������, �������� ���������������� ��������, ��� �� ����� ������ �� ����� �������������� ��������.
��������� ����� ������ ������, ���������� ������� ������ �������� �������� ������.
� ��������� ����� ����������� �����������, ����������� ����������� ��������� � ����� �������� ��� ����������
�� ����� ��� ���, �� ���� ��, �������, �� �������� ������� � ����� � ��������. � �� ����� ��������� � ������� �� ����� �� ��������� � ���������, �������� �� ���������, ���� �� ����� ����� ������� ��� ������� ������� ����.
����� ������! ����� ������! ����� �������� ���� ����, ������������ ������� ������!
���!.. ���!.. ���!..