������ �������
������ �������

���������������� ��λ �����
�� �� ���� ������ ������ �������� ���� � ����������, ������������� �� ������� �������������� ������� ������ � 1935-1936 ����� � ������� ����� ����� ������ ����� ����� ���������� � ��� ����, ��� ��� ������ ��� ����� ����������� ��������. ��� ���� ���������� ����� ������������, ��� ���������, ���������, ��������� ��������, ���������� � �.�. �� ���������� �������� � ������� ������������� �����, �������� ������� �� ����� �� ������� � � ����. � ������ ��� ��������� �������� � ���������� ������� � 50-� ����.
 

��������� ���������,
������ ������������ ����,
������� ������� ��������� ��������� ���������� ������� ���.

������� ��������,
�������� ������������ ����.
���� �������,
�������� ���, ������ ������������ ����,
������������ �������� ������ ��� �� ������������
���������� � ������������ ���������.

���������� �� �������� ������ ������ ������������ ������������ ������, ������� ���������� ����������� � � ������� �����������. ��������������� ����������� ������� ������������� ����� � ������ �������� ���������� ���� ��������� ������� ����������� ��������� ���������� ������� ���...
������ ������� ����� ��������� ������� ������������� �����, � ����������� ������� ������ ������� �� ��� ������� ������, ������������ �� ���� �� ���������� � ���� �����. ������������� ������ ��������������� ����� �� ��� ��� ��� �� ����� � ���� ������. ��������������� ��� ������� ������ ��������� ���������� � �� �������� �����������.

�������� ������� ������ � ������������� ������������� ������� ���� ��� ������������, ���� � ��� ���������� ����� ��������� ���������, ��� �.�. �����������, �.�. �����, �.�. ������������ � ������. � �� ������� ��� ����������� � ����� ��������, �������������� �� �������� ���������������� �������� ����. �������� ��� �������� ���������� � � �������, ����������� ���������� ������� ������ ����� ������ � ���� ������ ������� �����, �������������� ���������� ���������� ������� � ���������� ������� ���. � 1990-� ���� �������� ��� ������������ ������������� ���������. ������ �� ������������ ����.
� ������ ������������� ������ �������� �������� ������ ��������������� � �������� ����� ��������� �����. � ������ ���� �������� ��������������� ����������� ������� ������������� ����� �����, ���� �������� ��� ����, ��� ������ �������� ����� ���� ����������� �������� ������ ������� � ����������� �����, ����� 1921 � 1932-1933 �����, �������� ���������, �������������� ����������� ����� �������. ��� �������� ���������-������������ ���������� ������� � ����, ��� � ������ � ����� ����� ��������� ���������������� � ���������-������� ���������, � ��������������� ��������, ��� ������� ���������� ����������� ������� ������ �� �������� ��������� �� ������ � ������ �����������.
������ ����� ������������ ����������� ����� ������, ��������� ���������� � ���� ������ ������� � ����������� ����, ��������� ��� ��������� ������� ������� ��������� � ������������ ���������� �����. ���� ���� ����� � ��������� ������ �� ��������� � ������� XX ���� ����������� � ������� ����. �� �������� 1926 ����, ����� ������������� ���������� ������ � ��� 20-29 ���. ����� ������ ������ � ������ ������� ������, ������� ���������� ����������� ����� � ��������� � �����. �� ��������� ����������� ����� (�� �������� 1920 ����), ������� � 18-������� ��������, ������� � ��������� ����� ���������� 60,7%, � ����������� ������ ���� 61%. �� �������� � ���� ����� ���������� ��������� ������ 20-24 � 25-29 ���. ������� ����� ��� ���������� �������������� 71 � 66%. ������ �������� ��������� � ����� ������� � ���������� ��������� ������ ��������� �� ��������������� ��������. �������� ������ �������������� �����������, ������������� ����� �� ����������� ������ �� ����� � ������ 20-� �����, �� ���� ���������. ����������� � ����� �� ��������� �� ������������ ������, ��������� ����� � ������� ������� ��������� ������� ����������, ������� ������� � ������� �������� ������� ��������. � ���������� ���� ����� �� ������ ��� � ���������� ��������� �����������, ���������� � �������� ��� ������������ ������ �� 10 �� 14 ���. ����, ������������ ��� ������� � ������ ������� ��������, ����� �� ������ ������� �� ������� ����� �� ��������� ��������� � ��������� ����������� ����� �������������� ����� ���������. ��� ���� ��� ����� �����, ��� ��� ���������, ��� �� ������, ������� ����� ������� ������. �� ���������� ����� ����������� 20-� ����� ��� ���������� �������� �����������: ����������� � ����������� ��������, � ����������� �������. ���� 30-49-������� �������� ���������� � �������� 1920-� ����� ���� 19% �� ����� ��������� �����.
�� ������ ����� ��� ��������������� ���������� ������ ���� ���������� � ������� ����������� ����� ���������� 1926 � 1937 ������, ��������� �� ������� ��������� ����� ������ ������� ������� ���. ���� ��������������� ��� ����� ����� ��� ����������� �� ������� ��������� �� ����, �� ����������� � ������ ��������� � ������������ ������������ �����, ������������� � ���������� ���������� ��������. �� � 1937 ���� �� ���������� ����������� ����� ������ ����� ������������� �������, ��� ����� ������ 30-� �����, �������������� ��������������� � ������������� ���������. �� ����� ���������, � 1930-� ���� ������ ��������� � ���� � ����� ��������� 10-11 ��� �������. ���� ����������� ���� ���� ����� ���������� ��������� � ����������� ����� �� ���� ��� ���������� ���������� �������, ��������� � � ��������� ����������� ���������� ������ ������� ��������� ���������� ������. ����� ������������ ��� ���������� ���������������� ���� � ���������-������� ��������. ����� ��� ��� �� ���������� ������ 20-29 ���, ������ ����������� ������ 30-39 ���, ������������ ����� ����� � ������� � ������������ ���������. ��� � 4-������ �������� ����� ����� ����������� ������� � 51,1%. ����������� ��� � � ������� 5-9 � 10-11 ���. ���������� �������, ��� ��, ���� � ������ 1937 ���� ���� 4 ����, �������� � ������ ����� � �������� 1932 ���. ������ 5-10 ��� ����� ���������� �� ������.


 
��������� ���� � �������� �� 0 �� 10 ��� � 1937 ����,
% �� ����� ����������� ���������
�������
�����
����
�����
�� 1 ����
2,46
3,21
3,01
1 ���
1,79
2,57
2,36
2 ����
1,03
2,11
1,92
3 ����
1,30
1,96
1,78
4 ����
1,54
2,24
2,05
5 ���
1,69
2,65
2,39
6 ���
1,88
2,95
2,65
7 ���
1,89
2,88
2,61
8 ���
2,08
3,05
2,78
9 ���
2,01
2,69
2,51
10 ���
2,24
3,01
2,80


 

����� ���������, ����� ������� �� �������, ��� �������, ���������� �� ��������� ���� ����.
����� ����, ������ ����� 2-x,3-x � 4-x ������ ����� ����������� ������� ����������. � ���������� ���� ������� ����� ������ (��������������� ���) � ��������� �� 2 �� 4 ���; ����������� � �������� ��� ���� ���������� ����� ����, ��� � ������������ � ����. �������� ��� ���������� ������ �� 0 �� 4 ��� � 1937 ���� ��������� 11% �� ���� ���������, � � 1926 ���� �� ���������� �� 15,2%. ������� � ���� �� ����� � ����, ��� � ��� 11% ������� ���������� ������ �� 0 �� 1 ����, �.�. ���������� � 1936 ����, ����� ���� ������� �����������, ��������� � ����������� �������.
���� ���������� �� ��������� ���� ���������� ������ �� 0 �� 14 ��� � ��������� 1926 � 1937 �����, �� ��� �����: � � ���, � � ������ ������ ��� ���������� 37%. ������ ������, ���������������� 1937 ����, ���������������� �������� ���������� ����������� ����, � � 1936 ���� ���� ����� ��������� ����� ������������. ����� �������, ����� ����� ���������������� �������� ������ ����, ������������� �� ���� ����������� ���� ������� ���� � ������ ������� � �����������.
��������� ��������������� ������ � ����������� ���������� ����� ���������� �� ���������� 15-19 ���. �� ��� ����� ������ � ������ ������������ � ������� ����. � 1926 ���� �� ���� ����� 5-9 ���, � ��� ���������� 10% ���������, � � 1937 ���� �� �������� ��� �������� �� 8%. ���� 13-������ ���������� ���� ����� 4 000 000, �� 16-������ � ������ 2 600 000, � 17-������ ������� ����� � 2 500 000.
���������� � ��������������� �������� ����� ���������������� �������� � ����������� � ������� ��� ������� ������� ����� ���� �������, ���������� ������: � ����������, � �����-�������� �������� ������, � ��������.
� ���������� ��������������� ��, ��������� � �������� �������� � 1914-1921 ����� � � 1930-� ����, ��������� ����� � ����� ������� ������������� ����� ���� ������� �������������, ��� ��� ������ ���� ���� ��� ������������� �������� ��� ��� ���������������. � 1934 ���� ������������ ������������� ������������ ������� ���������, � �� ���� ������� � ����� ������ ���������� ���������� ��� ������������ � ������ 1930-� ����� ����� ����� � � ����������� ���� (����������� �������, ���������� ������ �������� � �.�.). ��������� ������� ������ ��������� ����������� ��� ���������� �������� � ������ ������� ������������� �����. ��� ���� ���� �� ������, �� ������� ������ ��� ������������� � ����� ����� �� ������ ������� �������� ��������. ��������� ������������ ���, ��� �� ����� ��� � �� ��� �������� ��������� � ����������� ����� � ������ ������.
������� ��������, ��� �������� ���������� ����, �������� � �������� 1932-1933 �����. �� �� ���� ������ ������ �������� ���� � ����������, ������������� �� ������� �������������� ������� ������ � 1935-1936 ����� � ������� ����� ����� ������ ����� ����� ���������� � ��� ����, ��� ��� ������ ��� ����� ����������� ��������. ��� ���� ���������� ����� ������������, ��� ���������, ���������, ��������� ��������, ���������� � �.�. �� ���������� �������� � ������� ������������� �����, �������� ������� �� ����� �� ������� � � ����. � ������ ��� ��������� �������� � ���������� ������� � 50-� ����.
�� ��������� ����������, ������ ������� ������ � ������� ������������� ����� ��������� � ���� ����� 27 000 000 �������, ������� ���� �������� � ���������� ������� � ���� �������� ���������� � ��-�� ��������� ������ ���������� � ������ ����� ��� � ����, ��� � � ������������ ���� � �� �������������� �����������. ����� �� ������ ����������� �������� ����������� � ������ �����, ����������� ���������� � ������������ ���� � ������ ��������� ��������������� ������. �������� ��������� �.�. ����������, ��������� ������ ��������� ���� �� ����� ����� ��������� 23 000 000 �������, � �� ����� � 14 000 000.
�������� ������������ ������ ������ ��������� �� ��������������� �������� ����������� ���������. �� �������� 1959 ���� ���������� ������ ������ ����������� � �������� �� 34 �� 44 ���: ��� �������� � ����� � �������� 17-27 ���. ��������� ���������� ���� ������ � � ����� ������� ��������� � 45-49 ���, ���������� �� ���� ����������� �� ������ ������� �������������, �� � ������ ������� � ����������� ����. � ����� �� ��������� ����� ���� �������� ����������� ����� � ������ ������: � ���������� ������� 40-44 ���� (1914-1918 ����� ��������) �� 100 ������ ����������� 61,6 �������-��������� � 70,2 ������� �� 5 ��� ������; 35-39 ��� (1919-1923 ����� ��������) �������������� � 62,6 � 59,6; 30-34 ���� (1924-1928 ����� ��������) � 83,5 � 40,9. ������ ���������� ��������� � ����������� ����� � ������ ������ ����� ����� � �������� ���������.
����������� �������������� ��� � ����������� ���� ������������ � ����� ���������� �������. � ����� ����������� ��� � �������� 60-69 ��� � 1959 ���� �� ��������� � 1939 ����� ���������� 129%, 70 ��� � ������ � 177%. � �� �� ����� ����, ���������� �� ����� ����� � ����� ����� �����, ����� ��������� �������� ��� � ���������� ��������� ��������� �����, ��������, ��������� 10-15 ��� � 7,9%, 16-19 ��� � 6,9%. ������� ���������� � �������� ���� ������ 30-� ����� (25-29 ��� � 1959 ����) �������� 9. ������� ��� �������� ��� � ���, ��� �������� �������� �� ����������� ���� (1935-1940), � 9,8%, �� �� ���� ������ ������ ������� �������. ������������ ���������� ����������� ���������� ����� ����������������� � ���������� ���������, �������� � �������.
��������� ���������-�������� ������� ��������� ���������� ������� ������ � ���� ������� ������������� ����� ������� ������� �� ����� � ��������������� �������� �� ������ �����������.
����� ��������� ����� � ����� � ����� ���������� ��������������� ���� ���������. ������ ������� ���������� �������, ��� ���������� ����� ������ ���� ���������������� � 1946 ���� � 12,3 (�� 1000 ���������). ��� ���� ������� � ����������� � ���� ���, �� �������� ������� ����� �� ����� � ���������� ��� �� ������ ����� � ���������. ��� � ����������� ��� ���� ����������� �������� ���������. � 1947 ���� �� 1000 ��������� �� ����� � ����� ���� ���������������� 10,4 �����, � � 1948 ���� � 10,6. ����������� �������� ����������� � � �������. ���, ���� �� 1000 ��������� �������� � ���� � 1946 ���� 19,7, �� � 1947 ���� � 14,8, � 1948 ���� � 15,5.
� ����� �� ������������ ������ �������� ��������� � �������� ��������� ��������� ��� ���� ����, ��� � ������ � �� 1000 ��������� � 1946 ���� ���� ���������������� 8,5 �����, � 1947 ���� � 8,0, � 1948 ���� � 8,0, � 1949 ���� � 8,4. ��� �� �����, � 50-� ���� ��������� ������� ����������� � � 1955 ���� ��������� (�� 1000 ���������) 10,4.
�������� ��������� ����� ��������� ����� ����� ���������������� �������� ���������������, ��� ���������� ����, ������������ ������������� �����. ��� �������� �� �������� ����� �������� ������. �� ������ �������� ��������� 1959 ����, �� ��������� � ����������� �������� ��������� 1939 ���� ����� ���������� ����� �������� ������ ����������� �� ���� ���������� �������. ������ ������������ ���������� ���� ������������� � ���������� ������, ������� � 1941 ���� ���� 17-25 ��� � ������� �������� ���������� �� ����� �����, ��������� ����� ��� ���� ����� ���� � �� �������� �����. ����� ����� �� ��������� � 1940 ����� ��������� �������� �������� �������� ������. � 1959 ���� ������� ����� ������ ����������� ��������� � 20-x, 24-x ������ ��������. � ������������ ����� ���������� � ���� ����� ������� 22 ����. ������������ ����� ������, ��� ��������� �������� �� ���� �����, �� ����� ����������� �� � ��������� ����� �������.
����� ������� ����������������� ������� �� ���� � ���������� ������������ ����� � �������� ������ � ������� ��������. ����� ��������� ����� ���� ����������� ���� �������� � �� 1000 ������������������ ������ � ����� ���� ������������� � 1946 ���� 7.9 ��������, � 1947 � 17.5, � 1948 � 25.8, � 1949 � 34.2, � 1950 � 40.7, � 1955 ���� � 68.3. ����������� ���������� �������� ������� ���� ������� � � ���������� �� �����������, ��������� ��� ����������� ���������� �� �����, � �������� �������� ������ ���������������� � ����� � ����� 1944 ����. �� ���� ����������������� ��������� �������� ����� ����� ����� � ������� ���������� ������� (30-39 ���), �������� � ������ � ���������� ������������������ ����� (�� 5 �� 20 ���). �������� ����� ���������� ������ � ������� ���������, ��� ��� � ������������ �������� �� ������ ���� ����� ����� ��������. ������ � 50-� ����, ����� � ������� ������� �������� ��������� 1930-1939 ����� ��������, �������� ���������� � ������� ���������� ����������� ������ � ������������������ �� ���� �� 6 ���. ����� �������� ������������� ���� ���������� � �������� 25-39 ���.
����������� ������� ��� ���������� ��������� ��������� ������, ������� �������� � ��������� ������� ���������� ������. ������� �������� ��������� ������ ����������� � ���, ��� � ������ ������� ������� ��� ������ ����������� ��� ������� ����� �����. � ���� � 1950-1954 ����� �� 1000 ������������ ��� ���������� ����� 5 ��� �������� � ��������� ���� 552 ������� � 146 ������; ����� 10 ��� � 673 ������ � 219 ������; � 1955-1959 �����, �������������� � 544 � 159, 653 � 234. ��������� �������� ������� � ����� ����������������� ����� � ����� � ������ � ���������� � ������. �� �� ����������� � � �����.
��������� ���������� �������� ��������� 1959 ���� ���������� ������������ ������� ������ �� ���� ���������� �������. ��� ���� ������� ������ �����, ������ � ����������� ������� � ������� �����. �������, �������� � �������� 50 ��� � ������, ��������, ����� �������� ���������� ��� ������� �������� �����.
������� ������� ������ ��������� �� ���������� �������� �����. �� ������ �������� 1959 ����, � ����� ������� ������ ����� ��������� 3.6 ��������, � � 1939 ���� � 4.1. ����� ������������ ���� ���������� �������� �����. � 1939 ���� ��� ��������� ��������� ����� �� 19%, � � 1959 ���� �� 9.9%. ��� ������� ��������� ������ ��������� � ��������������� ��������� � ������ ���� ��������������� ��������� � �������� �������������� �������, � ������������� ���������� ���������� �����. ������ ���� �� �������� � ������ ������ �������� � ������������ �����: ������ ��������, ���������� ���������� �����, ��������������� ������ ������ ����� �� ���������� �� ������� ������� � �.�. ����� ����, ������ ������������, �������� ������� � ������������ ���� ������ ��������� � ����� ������ ������������� �� �������� ������ �����-���, �� ����������� ������� �����������. �� � ���� ����� ��������� �� ���� � ����������� ��������� ��� ����� ����������������.
����� �������� ��������� ������� �������� ����������� ����������� �� ���� �������� �����. ������ ���������� �������������� ����������� ����� ����� ��� ����� ��������. � �������� �� ������ �� ������ 1950-� �����.
������ ������� ���������� ���������� ��������� ����������� � ����� � 1947 ���� (�� 1000 ��������� ����������� ���������� 24.4), � ������� ������� � 1949 ���� (�������������� 28.1). ��� � ����������� ���� ���� ������������� �������� ����������� (� �������� 50-� ����� 25.6). �������� ��������� ��� ����������� � �������, ��� ������������ ���� ����������� � ������ ����� ���������� �� 1947 ��� (�� 1000 ��������� 31.3) � 1949 ��� (�������������� 33.4). ������ � 50-� ���� � �������� � �� ����� � ����� �������� �������� ����������� (� 1957 ���� � 24.7, � 1959 ���� � 23.7). � �������� ��������� ��������� ����������� ����������� �����, ��� � ������. ���������� � ��� ��� ��������������� � 1951 ���� (�� 1000 ��������� 27.9). � 1954 ���� ��� ��������� 27,8, � � 1955-� ��������� ��������� (27.4).
����������� �������� ���� ���������� ��� ���������� ����� � ����� � �� 1000 ��������� �������� � 1939 ���� (� �������� ���� �� 17 �������� 1939 ����) 47 �������, � 1940 ���� � 31,3, 1950 � 26,7, 1955 -25,7, 1958 ���� � 25,3, 1959 ���� � 25,0.
��� �� � ��������� ���� � 50-� ���� ����������� ���� ������������ �������. � ����� ��� ��������� �� ������ 26,9% (� 1950 ����). � 1963 ���� ���������� � ������� �� 23,2%. ���� ������� ����������� ���������� � 70-� ���� � ��� ������ � ��������������� ��������� �� ������������� � ������������ ���� ��������������� ���������. ���������� ����������� � 1970 ���� ��������� 14,6%, � � 1979 ���� � 15,7%. ��� �������, �������� ������������� �������, ��������, ����������, ���������� ����������� � ������� 18-25 ���. � ������ ������, ��� �� ������ ����, �������� ���� �������, ��������� ����������� ����������� ��� ��������������� ��, � �������� ���� �������� �� ������ ������� �����. ������ ���������� ����������� � ������ ������.
��������������� ��������������� ��������, ����������� � 90-� ���� ����� ���������� ������� ����������� �� ������ 80-90-� �����, ���������� � �������������� ������������������ ������ ���������������� ���������, ����� ������ �������� ���������-������������� � ������������ ������, ��������� � ��� �����������. ������ � � ����������� ���������� ��������������� �������� ������� ���� ������ ������ ��������� ������� ���, �������� � ���� ������� ������������� �����. ������� ������������� ����������� ������ �������� ���������, ����������� �� ������ �����������, ���������� ����� � ����, ��� ����������� ���� � � ���������� ������ ����������� ������������� ������������, ������� ��������� ��������� � ������ �������.
����� ������� ������������ ���� �������� ���������, ������� ���������� ����������. ������ ��� ���� � ����� ����������, ��� �� ������ �������� 1940-� ����� ��������� ��������� ���������� ��������� �����, ������� ������, ���������� �����, ���������-�������� �����������, ��� � ������ ��������������� ���������������. � 1949 ���� � ������� ����� ���������� �� ���� �������� ���������� 60% �� ������ ����� �������. ������� ���������� �� �������� ������ � �������������� ����������� ���� �������������� ������� ������� � ����� ������� � ������� ��������� (40 ��� � ������), �.�. ���������� �� ������ ������� �������������, �� � ������ ������� � ����������� �����.
���������� ������ �������������� ������ ��������� � �������� ����� �������������� �������������� ����� ��������-���������� � �������������� �����������. ���, �������������� ������ ��������������� � ���, ��� � ������� ����� � 1950 ���� ���������, ���������� � 1949 ���� ������ ����� �� ��������� ���� � ����� ����� �������, ������������ �� ������ �����. � 1949 ���� ������� ������� �� �������� ������ ��������� 13.5, �� ���������� ����� � 12.5, �� ���������� � 14.5, �� ���������-�������� ����������� � 10.5, �������������� �������� � 9.5; � 1950 ���� �������������� � 13.6, 13.3, 12.3, 11.4, 10.1.
� ����������� ���� ��� ������� �������� ���������� ���������������. � 1959 ���� � ������� ���� �� ��������� � 1940 ����� ���������� �� ����������� ������� �������������� ������� � 1,2 ����, ��������� � � 1,5 ���� � ����������� �� ���� ������ ����� �����������. ��� �� �����, � �������� ��������� ���������� �� ������������ ��������, ��������� ������� ������� ���������� �������.
���������� ������� ������� ��������������� ����� ����� (�� ����) ���������� ����� � ���������-�������� �����������. � ������� ����� � ����� 40-� ����� 32,9% ����� (�� ����) ������� �� ���������� ����� � 28,6% �� �������� ���������-��������� ������. ����������� ������� ���������� ����� �� ��������� ��������, ���������������� �������� � ��������� �������� ������������. � ������ 50-� ����� � ����� ���������� ����� ������������ ���������� �������� ����� 20% �� ����� ���������� �������������. � 1954 ���� �� ��������� � 1953 ����� ����� �������������� ������� ����� ��� �� 2%. ��� ����������������� �� ��������� ��������� ���������.
����� ������������ ��������� �� ���������� �������� ������������. ��� �������� ������������, ��� ������� ���������� ��������� ������������ ��������������� �������� ����� � ������� ���� ��-�� �������������� ������� �������. � ����������, ��������, � 1941 ���� ��������� ������� �������� ���� ������������ ���� ����� ��� �� 100 �. ���� �� ��������� � 1938-1940 ������. � 1942-� ���������� ��������� ������������ ����� ���������� � �� ������� ��� ��������� �� 600 �., ������� ���� � �� 2 ��, ���������� ����� � �� 1,5 ��, ���������� ������ � �� 1,3 ��. �� ������ 1965 ����, � �����, �������� � ������ � 1943-1944 �����, ��� � ��������� � ��������� � 1937 ���� �� ������� ���������� ��� ���� ����� ��� �� 650 �, � ����� �� 1,5 �� ������. � ����������� ����������� �� �� ������� � � 1942 ���� ��� ������������ �������� �� 200 � � ��������� � �� 171 � � �������, ����� ����������� �������������� �� 0,71 � 0,74 ��.
���������� � ���������� �������� ������������. ���������� � 1957 � 1966 ����� ������������, � ���������, ��������, ��� ���� ��������� 4-7 ��� � 1945 ���� ��� ������, ��� � ����� ���� �� �������� � 1938 ����, �� 4-5 ��, ��� ���������� �� 2 �� � ���������� � �� 1 �� � ������������. ����������� ������� ���� ������������� � ����������. ���, � ������� ����������� �� ����� ����� ���������� �����, �������� � 11 ���, � ��������� ������������ ���������� � �������� ������ �� ������� 13-14 ���. ���������� ����� ��������� � 1945 ���� �� ���� ���������� ������� ���� ����������� ������, ��� � 1939-�.
�������� ������� ����������� �������� ������������, ����� ����������� �������� �� ����������������� �� ����� ��������, ��� ������� �����, ����, ������������� ������� ������������� ��������� ����� � ������� � ������������ ���� �� ���������� 6-8 ���, ������� ������������������ � ������� ����������� 13-15 ��� ���� ��� ������������� ��������. � ���� ���������� �������� ��������� �� ��������� ���������� ������� ��������������� ������ � 1956-1958 �����. ��� ��������� � ����������� ���� � ����� �������������� � ���������� � ��������� �����, ���������� �����, �������� � ������������ � ������� ���������.
������ ����������� ���������� �������, ��� � ��������� �����, ���������� � 1941-1948 �����, �������������� � ����������, � ��� ����� ����� ������� � ������� ���������, ����������� ����, ��� � ��� �������������� � ����������� ��� ��������. ����������� ���������� ����������������� ����� � ����� ������ � ������ 70-� �����, � ����� � ���������� ����� ���������� �� ������ ����������� ���������� ��������� ����������� �����, ���������� � ����� � ������ ������������ ����.
����� �� ������ ���������, �� � �������� ��������� ������������. ���������� ������������ (1965) ���������������, ��� �������� ���������������� ����� ����������� ������� ������� ��� ����� ���������� ������� ����� ��������� �����, ������������� ������������ � ������� �������, ��������� �������������� ������, � ����� ������� ������, ������� ������, ������������ � �������� �����, ������� ������� �������, ��������-������� �������, ����������� ���������� �������, ���������� �� ������, ������ ������� � ������������ ����. ������ ��� ���������� ������ ���� ����� � ������� 8 ��� ����� ������� � ����� �������� �������, ���������� � ����������. �������� ���������� (�������������� ��������� � ������� �������) ����������� � ������������ �� ��� ���. ��� ��������� � �������� ����������������� ����� � ������ ������� ���������. �������� ��������������������� ������� (�������, ���������� ������� �������� ������ ������) �������������� ��������, ������� � ��������������� ��������� � �.�.
����� �������, ����� ����������� �������� �������� �� ������ �����, � ����������, �� � �� ���������, ��� ���������� � ����������� ���� �� ��������� ��������������, ����� ����������, �������� ����������� ��������� � ��������� ������� ������ �� ���������� �����������. ��������� ���������� � ������������ ���� ����������� ������� ������������ ������� ���������. ��������������� ��� ����� ����������� �� ���������� ���� �����������. ������� �����, ����� �������, ��� ����� ����� ���������������� ������� �������� �� ���������� ����������� ���������, ���������� ��������� ���� ������, ���������� ���� ������� ���������� ����� � ���������� ��������, �������� ��������� �������� �����. ��� �������������� ���������� ��������������� ��������������� ���������, ������������ � ��������� ������������ ���������-�������� ������� ��������� �����, ��������������� �������������������� � ��������-���������� �����������, ��������� ��������� ������������, � ����� �������� � ����������� ���������������� ������� 90-� �����. ������ � ��� ��� ��������� �������� ���������� �������� ������, ��� � ��������������, ��� � � ������������ ���������. � ������ � �������� ����� �����, ������� �������� �����, ��������� ����������� �������� �� ����� ����������� � ������������ ����������� ���������